Професионални отговорности

Career-PNG-Picture

Застраховките „професионална отговорност“ покриват вреди, причинени от застрахования на трети лица вследствие неизпълнение на задълженията му при упражняване на определена професия или оказване на определен вид професионална услуга, за която застрахованият притежава съответната правоспособност.

Голяма част от застраховките “Професионална отговорност“ са задължителни по силата на действащото законодателство. Основните им параметри са дефинирани в съответните нормативни актове. „Феникс Брокерс Груп“ ЕООД предлага застраховки на професионалната отговорност на следните категории:

Професионална отговорност на адвокати, съгласно чл. 50 от Закона за адвокатурата;
Застраховката покрива всички суми, ненадхвърлящи договорените лимити на обезщетение, които Застрахованият бъде законово задължен да заплати като обезщетение за вреди, причинени на клиенти вследствие виновно неизпълнение на професионалните задължения като Адвокат (вкл. от небрежност, грешки или пропуски), при което са накърнени правата и законните интереси на доверителя или подзащитния съгласно действащата нормативна уредба.

Професионална отговорност на нотариуси – съгласно чл. 30 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност – задължителна застраховка;
Покриват се всички суми, ненадхвърлящи договорените    лимити на обезщетение, които Застрахованият бъде законово задължен да заплати като обезщетение за вреди, причинени на клиенти, вследствие виновно неизпълнение на професионалните задължения като Нотариус (вкл. от небрежност, грешки и пропуски) съгласно действащата нормативна уредба.

Професионална отговорност на лекаристоматолози и медицински персонал – чл. 189 от Закона за здравето;
Застраховката е предназначена за всички лица, които упражняват медицинска професия. По тази застраховка е покрита и личната отговорност на лицата, които нямат медицинска правоспособност, но за които Застрахованият отговаря съгласно действащото законодателство.Минималните лимити за едно застраховано лице, упражняващо медицинска професия, се определят от вида на изпълняваната дейност и рисковата група, в която попадат. Застраховката може да покрива по-високи от изисканите в Наредбата лимити.

Отговорност на Туроператора – съгласно чл. 61 от Закона за туризма;
По настоящата застраховка се покрива отговорността на посочен в застрахователната полица лицензиран туроператор за вреди, причинени на потребител(и) на организирани групови и индивидуални туристически пътувания с обща цена (организирани пътувания) вследствие неразплащане от страна на Застрахования с негови контрагенти и/или доставчици, вкл. при негова неплатежоспособност и несъстоятелност.

Отговорност на хотели и ресторантьори – съгласно чл.124 от Закона за туризма;
Предмет на застраховката е гражданската отговорност Застрахования за вреди, причинени на гости или посетители в собствен или нает туристически обект при осъществяване на хотелиерска и/или ресторантьорска дейност.

Професионална отговорност на застрахователни брокери и агенти – чл. 305 и чл. 316 от Кодекса за застраховането;
Покрива се професионалната отговорност на посоченото в полицата лице, по отношение на всички суми, ненадхвърлящи договорените лимити на обезщетение, които Застрахованият застрахователен брокер или негов служител бъде законово задължен да заплати като обезщетение за вредите,  настъпили при или по повод извършване на дейност по застрахователно и/ или презастрахователно посредничество вследствие виновно действие или бездействие съгласно действащата нормативна уредба.

Професионална отговорност на експерт-счетоводители и регистрирани одитори;
Покрива се  професионалната отговорност по отношение на всички суми, ненадхвърлящи договорените лимити на обезщетение, които Застрахованият бъде законово задължен да заплати като обезщетение за имуществени вреди, причинени на доверители, ако са пряка и непосредствена последица от виновно неизпълнение на професионалните задължения като дипломиран експерт-счетоводител или регистриран финансов одитор (вкл. от небрежност, грешки или пропуски) съгласно действащата нормативна уредба.

Професионална отговорност на проектанти, архитекти и инженери или независим строителен надзор – съгласно чл. 171 от Закона за устройство на територията

Покрива се професионалната отговорност на:

  • проектанта – за изработване на инвестиционни проекти;
  • консултанта – за извършване на оценка за съответствие на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите;
  • консултанта – за упражняване на строителен надзор;
  • строителят – за цялостно изпълнение на строителството или на отделни видове строителни и монтажни работи;
  • лицето, упражняващо строителен надзор – за строежи от пета категория, в случаите, когато по желание на възложителя се изпълнява надзор;
  • лицето, упражняващо технически контрол по част “Конструктивна” на инвестиционния проект, за които не е извършена оценка за съответствието от консултант

по чл. 171 от ЗУТ – покрива се отговорността на Застрахования за всички обекти, на които той е упражнявал дейността си (с изключение на обектите по чл.173 ал.1 от ЗУТ). Застраховките по тази клауза се сключват за срок една година и се подновяват ежегодно без прекъсване, докато Застрахованият упражнява своята дейност. След прекратяване на дейността на Застрахования, застраховката по тази клауза се сключва за срок от пет години, като се покриват вредоносните действия, извършени след ретроактивната дата.
по чл.173 ал.1 от ЗУТ – покрива се отговорността на Застрахования само за един конкретен обект. Застраховките по тази клауза се сключват и за срок по-дълъг от една година.

Попитайте ни за оферта