Транспортно застраховане

51-513882_logistics-cargo-carriage-airplane-ship-train-truck

Застраховката покрива отговорността на застрахования, като превозвач на стоки по шосе, съгласно Конвенция за международен превоз на стоки по шосе (CMR)
Полицата може да бъде еднократна или абонаментна.
Лимита на отговорност на Застрахователя e до действителната стойност на липсващия или увреден товар, но не по–вече от размера на обезщетение, определен в чл. 71, ал. 3 от Закона за автомобилните превози.

Застраховат се товари, предмет на внос, износ и реекспорт, които пътуват на риск на Застрахования срещу загуба и/или повреда по време на техния превоз до и от всички страни в света и на територията на Република България.Обект на застраховане могат да бъдат всякакви стоки, превозвани по силата на товарителница или друг договор за превоз с всякакъв вид признато превозно средство. Застрахователят на товара, срещу застрахователна премия, поема задължение да обезщети бенефициента на застраховката в случай на покрито съгласно условията на застрахователния договор събитие с цел да върне застрахования в икономическото състояние, в което се е намирал преди настъпването на събитието.

Институтски карго клаузи

Клауза А- покрива всички възможни рискове от загуба или повреда на застрахования товар по време на превоза с изключение на риска война, политически размирици, стачки, бунтове, банкрут на застрахования, фалит, курсови разлики на стойността на стоките на борсата, умишлено действие или бездействие на застрахования, както и вредите, причинени от недостатъчна или неподходяща опаковка или от непригодност на превозното средство. Към покритите рискове спадат пожар, експлозия, пътнотранспортно произшествие, природни бедствия, кражба, като този риск у нас се изключва при кражба на цялото превозно средство.

Клауза В-покрива пожар, природни бедствия, земетресения, намокряне на товара, навлизане на мокра или речна вода в трюма или контейнера, частична или пълна загуба на пакет от стоката, но според застрахователите много рядко се купува.

Клауза С- е специализирана и покрива единствено пожар, експлозия, пътнотранспортно произшествие и пълна загуба. С нея се застраховат стоки в насипно или наливно състояние.

Покрива се пълна реална или конструктивна загуба на застрахован малък плавателен съд – лодки, катери, яхти и др.

Покриват се вреди следствие управлението на въздухолетателни средства. Възможност за сключване на следните видове застраховки „Каско”, „Каско франшизи” (включващи корпоса на самолета)

Попитайте ни за оферта