Финансово застраховане

Finance-PNG-Image

Финансовите рискове може да бъдат покрити от най-различни видове застрахователни продукти.

Лесното планиране на паричния поток, достъп до финансиране и увеличаване на продажбите, конкурентоспособност и по-лесно навлизане на нови пазари, са само няколко от предимствата на застраховките за финансови рискове.

Застраховка на български инвестиции, реализирани в чужда държава под формата на капитал, собственост, имущество, нематериални права или услуги.

Застраховка гаранции вкл. и съгласно разпоредбите на чл. 111, ал.1, т.3 от ЗОП / BONDING/
Гарнция за участие в тръг /Bid Bond/
Гаранция за авансови плащания / Advance payment bond/
Гаранция за добро изпълнение / Performance bond/
Гаранция за поддръжка след изпълнение на проекта / Maintenance bond/

Разни финансови загуби по търговски договори на физически и юридически лица.

Застраховка на Кредит за предекспортно застраховане

Предмет: Застраховка на банков кредит, отпуснат с цел производство на стоки или предоставяне на услуги, предназначени за износ.

Покритие рискове: Търговски /Кредитни/  рискове, свързани с длъжника, чуждестранния купувач и държавата на купувача.

Застраховка търговски риск

  • Търговски /Кредитен/ Риск  – Вътрешен пазар / застраховка на вземания/;
  • Търговски /Кредитен/ Риск  – Експорт / застраховка на вземания/;
  • /възможност за покритие на политически риск/;

Предмет: Плащания по договори за продажба на стоки или предоставяне на услуги за определен период на отсрочване на плащането.

Покрити Рискове:

  • Забавяне на плащанията;
  • Неплатежоспособност на длъжника (несъстоятелност и ликвидация);

Попитайте ни за оферта