Застраховка „Злополука“

Header_Personal accident

Застраховката „Злополука” покрива събития, свързани с живота и здравето на Застраховния.

Застраховатaтелната компания изплаща на Застрахования или на посочено от него лице договорената в полицата застрахователна сума и/или обезщетение, в случай на настъпване на застрахователно събитие в рамките на покрития риск.
Застраховката е валидна на територията на Р. България

Тя бива задължителна, по смисъла на чл. 55, ал. 1 и ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване и доброволна.
Застраховката се сключва върху живота и работоспособността на работниците и служителите, които извършват трудова дейност, при която съществува опасност за живота и здравето им.

По условията на тази застраховка, обект на застраховане са лица, практикуващи непрофесионално спортна дейност (упражняващи определен вид спорт), български и чуждестранни спортисти и треньори, организирани в отбори, спортни клубове, дружества и федерации, спортни училища, републикански първенства и други, както и лица, които упражняват спортна дейност в свободното си време.
Цената на застраховката е в зависимост от рисковия клас спорт, покрити рискове и размера на застрахователната сума.

Застраховат се учащите и персоналът (учители и обслужващ персонал) на учебните заведения. По тези условия се застраховат и децата и персоналът в детски градини и ясли. Застраховката е валидна както на територията на учебното (възпитателно) заведение, така и извън него.
Цената на застраховката е в зависимост от включените рискове и размера на застрахователната сума.

Застраховат се български или чуждестранни граждани, отседнали в хотели, мотели, частни квартири, бунгала, хижи и др.места. Застрахователят е отговорен за събития, настъпили на територията на хотела и прилежащите му територии.

Попитайте ни за оферта