Туристическо застраховане

Vector-Travel-PNG-Free-Download

Застраховката дава възможност да получите висококвалифицирана медицинска помощ при заболяване и/или злополука, правна помощ в случай на необходимост, както и пакет от допълнителни услуги, чиято цел е да улеснят Вашето пътуване и пребиваване в чужбина.

Териториалния обхват на застраховката покрива цял свят, с изключение на Република България и страната на постоянно местожителство на Застрахования.

Обект на застраховане: Застраховат се български и чуждестранни лица.

В зависимост от индивидуалните Ви предпочитания, по риска „Медицински разходи“ е представен широк диапазон лимити на покритие.

Основни покрития:

 • Медицински разноски вследствие на злополука или акутно заболяване;
 • Спешна стоматологична помощ;
 • Репатриране вследствие на злополука или акутно заболяване;

Допълнителни покрития:

 • Смърт от злополука;
 • Трайна загуба на трудоспособност вследствие злополука;
 • Спасителни разноски;
 • Лични разходи вследствие злополука или акутно заболяване;
 • Правна помощ;
 • Гражданска отговорност към трети лица;
 • Кражба, загуба или забавяне на личен багаж.

При настъпило застрахователно събитие, Застрахованият е длъжен незабавно да се свърже с Асистанс компанията, която осигурява, избира и го насочва към подходящо лечебно заведение или лекар, в зависимост от здравословното му състояние , осигурява транспорт до лечебното заведение при необходимост и заплаща действително извършените разходи за медицински прегледи, лечение , включително спешна дентална помощ и закупени медикаменти.

Доброволната застраховката Отмяна на пътуване е подходяща за лица, пътуващи по туристически или бизнес причини на територията на Република България и чужбина. Тази застраховка покрива риска от отменено или пропуснато пътуване по медицински или немедицински причини, които не зависят от волята на застрахования и са непредвидими към момента на сключване на застраховката.
На застрахованото лице се възстановяват разходите за самолетни билети и хотелски резервации, както и други туристически или бизнес услуги, разходите за които биват извършени предварително и не могат да бъдат възвърнати при отмяна на пътуването.

Покрити рискове:

 • Отмяна или прекъсване на пътуването
 • Закъснение или отмяна на самолетен полет
 • Смърт на застрахования вследствие на злополука за лица над 14 годишна възраст;
 • Злополука или заболяване на застрахования, в резултат на които към началната дата на пътуването се провежда лечение и медицинските показатели са противопоказни за пътуването
 • Неочаквано влошаване на хронично заболяване на застрахования, наложило хоспитализация, медицинските показатели по повод на което са противопоказни за пътуването
 • Усложнения при бременност на застрахован, при условие че бременността е била медицински установена и потвърдена след сключване на застраховката
 • Смърт, опасност за живота или хоспитализация, поради заболяване или злополука на близък роднина на Застрахования

Цената:

Цената на застраховка Отмяна на пътуване се определя от застрахователната сума и от броя дни от сключването на застраховката до датата на край на пътуването. Застрахователната сума представлява цялата цена на пътуването (самолетни билети, хотелски резервации и други туристически и бизнес услуги) общо за всички пътуващи.
Застраховката се сключва в срок до десет дни след деня на първото плащане на направена резервация. За извършеното плащане, Застраховащият представя платежен документ.

Сключва се съгласно НАРЕДБА за общите условия, минималната застрахователна сума, минималната застрахователна премия и реда за сключване на задължителната медицинска застраховка на чужденците, които пребивават краткосрочно или продължително в Република България или преминават транзитно през страната (Загл. доп. – ДВ, бр. 51 от 2011 г., в сила от 5.07.2011 г.) Приета с ПМС № 80 от 3.05.2005 г., обн., ДВ, бр. 41 от 13.05.2005 г., изм. и доп., бр. 57 от 13.07.2007 г., бр. 51 от 5.07.2011 г., в сила от 5.07.2011 г.

Застрахователното покритие е валидно за събития настъпили със застрахования на територията на Р България.

Срокът на валидност на застраховката на чужденци, които пребивават краткосрочно в Република България или преминават транзитно през страната не може да бъде по дълъг от 90 дни.

Срокът на валидност на застраховката на чужденци, които пребивават продължително в Република България, не може да бъде по-дълъг от една година.

Покрити рискове – Медицински разходи за лечение и болничен престой при внезапно, неочаквано, непредвидимо неразположение, болест или злополука, включително и транспортни разноски за настаняване или преместване. Медицински разходи за спешна дентална помощ.

Попитайте ни за оферта